Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Friends Jeans voor de verkoop via internet .

Artikel 1. Definities


1.1. Friends Jeans: De besloten vennootschap Silverbeij B.V., gevestigd aan de Jozefstraat 29, 2611 GE te Delft, KVK-nummer: 27224747 met bijbehorend BTW-nummer: NL00351.0864.B01. Friends Jeans is een handelsnaam van Silverbeij B.V.

1.2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Friends Jeans georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.3. Overeenkomst via internet: een (koop-)overeenkomst op afstand, gesloten via internet.

1.4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst via internet aangaat met Friends Jeans.

1.5. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.6. Website: www.friendsjeans.nl


Artikel 2. Toepasselijkheid


2.1. Op alle overeenkomsten via internet, alsmede op de daarmee verband houdende aanbiedingen en leveringen van Friends Jeans, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Voordat de overeenkomst via internet wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Om een aankoop via internet te kunnen plaatsen moet door de Klant eerst akkoord worden gegaan met de tekst van de Algemene Voorwaarden van Friends Jeans door middel van het aanvinken van het vakje ‘Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden’.

2.3. De Algemene Voorwaarden zijn ook in PDF-formaat te downloaden via de website www.friendsjeans.nl, onder het menu Klantenservice.


Artikel 3. Informatie


3.1. Verkoper is Friends Jeans B.V., Oosterdiep Westzijde 1, 7881 GK te Emmercompascuum, e-mailadres: emmen@friendsjeans.nl

3.2. De belangrijkste kenmerken van het product, de prijs en de kosten van aflevering worden tijdens de bestelprocedure duidelijk aangegeven aan de Klant.

3.3. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.4. Friends Jeans is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

3.5. Het factuur- en afleveradres van de Klant dient in Nederland te liggen. Dit adres mag geen postbus zijn.


Artikel 4. Aanbiedingen


4.1. Aanbiedingen en prijzen van Friends Jeans zijn geldig gedurende de op de website aangegeven termijn.

4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij de Klant kan weten dat er sprake is van een vergissing of fout, binden Friends Jeans niet.


Artikel 5. Overeenkomst/betaling/levering


5.1. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Friends Jeans onverwijld langs via e-mail de ontvangst van die aanvaarding. In deze orderbevestiging zijn vermeld:
- de identiteit en het adres van Friends Jeans;
- de belangrijkste kenmerken van het gekochte product;
- de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product;
- de kosten van aflevering;
- de wijze van betaling;
- de wijze van aflevering;
- de mededeling dat de Klant het recht heeft om de overeenkomst binnen uiterlijk veertien dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden.

5.2. De Klant dient de betalingen aan Friends Jeans volgens de in de orderbevestiging aangegeven methode te voldoen.

5.3. Zodra de volledige betaling door Friends Jeans is ontvangen, stuurt Friends Jeans het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen, aan de Klant toe. Bij de levering wordt nogmaals een schriftelijke bevestiging verzonden van de in artikel 5.1. vermelde gegevens.

5.4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien levering van een besteld product na het sluiten van de overeenkomst onmogelijk blijkt te zijn zal Friends Jeans de eventueel reeds door de Klant betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen na ontvangst van de betaling aan de Klant terugbetalen. Het ontvangen van een tegoedbon behoort niet tot de mogelijkheden.

5.5. Zodra het te leveren product op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico, waar het dit product betreft, over op de Klant. Het adres dat de Klant aan Friends Jeans heeft opgegeven geldt als afleveradres. Ruilen is alleen mogelijk voor een artikel met hetzelfde artikelnummer in een andere maat en/of andere kleur.


Artikel 6. Ruilen


6.1 Artikelen gekocht in de webshop kunnen niet worden geruild via ons antwoordnummer of in de winkel. Voor een nieuwe maat of variant kunt u via de webshop een nieuwe bestelling plaatsen. 

6.2 Ondergoed kan helaas wegens hygiëne redenen niet worden geretourneerd of geruild via de webshop of in de winkel.

6.3 Aankopen gedaan in de winkel kunnen binnen 14 weekdagen worden geruild of geretourneerd tenzij andere voorwaarden van toepassing zijn zoals verlopen retourtermijn of verbouwingsopruiming.

Artikel 7. Retourneren


7.1. Indien het afgeleverde product niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet, kan de Klant het gekochte product binnen dertig dagen na ontvangst terugzenden aan Friends Jeans, waarna Friends Jeans vervolgens binnen tien dagen na ontvangst van de klacht de Klant per e-mail zal informeren.

7.2. Verzending dient plaats te vinden naar het volgende antwoordnummer: Friends Jeans, Antwoordnummer 128, 7800 VB Emmen. Als bewijs van de verzenddatum geldt het door de Klant te ontvangen verzendbewijs. De klant dient dit verzendbewijs te bewaren tot het geld is retour gestort op de rekening. Mocht de klant besluiten het verzendbewijs niet te bewaren, vervalt de garantie. Friends Jeans raadt Klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van het verpakkingsmateriaal waarin de Klant de zending heeft ontvangen.

7.3. Bij elke zending van Friends Jeans naar de Klant is een retourformulier bijgesloten. Bij een terugzending door de Klant dient het retourformulier volledig te zijn ingevuld door de Klant. Bij ontbreken van een retourformulier wordt de terugzending niet in behandeling genomen door Friends Jeans. Het retourformulier is eveneens te downloaden via de website www.friendsjeans.nl, onder het menu Klantenservice.

7.4. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening Friends Jeans op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard de kosten voor het terugzenden voor haar rekening te nemen.

7.5. Bij het terugzenden van het product door de Klant dient het te retourneren product ongebruikt, onbeschadigd, met aangehechte kaartjes en in de originele, onbeschadigde (schoenen)doos te zitten. Friends Jeans raadt Klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van de retourverpakking of het originele verpakkingsmateriaal waarin de Klant de zending heeft ontvangen.

7.6. Friends Jeans is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

7.7. Indien het afgeleverde product niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet kan de Klant het gekochte product binnen dertig dagen na ontvangst ook terugbrengen in een Friends Jeans- winkel. Een lijst van Friends Jeans-winkels is te vinden op de website www.friendsjeans.nl. De artikelen dienen ongebruikt en onbeschadigd met aangehechte kaartjes te zijn en in de originele, onbeschadigde (schoenen)doos te zitten. Bij het ruilen dient een aankoopbewijs en retourformulier te worden overgelegd. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de orderbevestiging als genoemd in artikel 5.1. of de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 5.2.

7.8. Indien Friends Jeans de reclamering gegrond acht, wordt na overleg met de Klant, het relevante product gerepareerd, vervangen of vergoed. Het ontvangen van een tegoedbon behoort niet tot de mogelijkheden. Het verschuldigde tegoed wordt terug gestort op uw rekening. Na ontvangst heeft Friends Jeans 20 dagen de tijd om het geld terug te storten. Mocht het pakket geretourneerd worden in één van de Friends Jeans winkels kan dit enkele dagen langer duren in verband met onze interne vrachtroute.


Artikel 8. Garantie


8.1. Friends Jeans hanteert als garantietermijn voor een product de voorgeschreven garantietermijn van de fabrikant van het product.

8.2. Op ritsen wordt standaard geen garantie gegeven.

8.3. Klachten kunnen zonder aankoopbewijs niet in behandeling worden genomen. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de bevestigings e-mail als genoemd in artikel 5.1. of de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 5.2.


Artikel 9. Overmacht


In geval van overmacht is Friends Jeans niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.


Artikel 10. Slotbepalingen


Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of in verband met een overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.


≪ terug

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Divide

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.